Партньори
Услуги и цени
        ПЛАКАТИ
        БЕЗАДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        АДРЕСНО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

        WEB
ДИЗАЙН

Контакти

РАЗЛЕПВАНЕ НА ПЛАКАТИПлакатът е една от най-разпространените форми на реклама. Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризирани с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Предлагаме Ви два вида разлепване на плакати: стратегическо и масово.


Стратегическото разлепване на плакати се стреми да достигне до определени целеви групи на предварително зададени от клиента места,улици и сгради. Този вид рекламиране предполага разпространение на по-малък брой плакати. Така рекламодателят постига ефективно популяризиране на услугата или продукта си срещу изключително малък размер на вложените средства.


При масовото лепене се обхващат големи площи на разпространение, като е възможна избирателност само на район.Цена за 1 бр. в лв. До 2000бр. До 10000бр. Над 10000бр.
А4-масово разлепване 14 ст. 12 ст. договаряне
А4-стратегическо разлепване договаряне договаряне договаряне
А3-масово разлепване 16 ст. 14 ст. договаряне
А3-стратегическо разлепване договаряне договаряне договаряне
А2-масово разлепване 18 ст. 16 ст. договаряне
А2-стратегическо разлепване договаряне договаряне договаряне
А1-масово разлепване 30 ст. 28 ст. договаряне
А1-стратегическо разлепване договаряне договаряне договаряне


Цените важат за минимален тираж 1000 бр.
Транспортните и допълнителните технически разходи, направени на територията на гр.София са за сметка на ‘’Булет 10’’ ООД.
В края на кампанията клиентът получава отчет за изпълнението, придружен със снимков материал.